top of page
VEX-123-Full-Color-Rev1

VEX GO (เว๊กซ์ โก) เป็นอุปกรณ์การสอน ราคามิตรภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนแบบ  STEM (Science Technology Engineering and Mathematics Education หรือ การสอนที่เน้นการบูรณาการเป็นหลัก ช่วยสร้าง ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจำวัน) ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงๆโดยเฉพาะนักเรียนตัวเล็กๆสามารถที่จะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับโค้ดดิ้งหรือเรื่องด้านวิศวกรรมในวิธีที่น่าสนใจสนุกสนาน เกิดความสนใจและรักวิชาเหล่านี้ !

VEX GO เน้นความสนุกสนาน การทำงานร่วมกัน
การลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เพื่อการพัฒนาสมอง (hands-on, minds-on) ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

 

VEX GO เสริมสร้างจินตนาการใหม่ๆให้กลับผู้เล่น
ทั้งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างงานที่เป็นเอกลักษณ์และการสานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น